Allmänna tävlingsvillkor för 3D printshopens problemlösningstävling den 26 april, 2014

1. Bakgrund

1.1 Helsingborgs Storbildsbolag AB ("3D printshopen") arrangerar den 26 april 2014 en problemlösningstävling ("tävlingen") där fyra lag, bestående av fem personer, ska lösa ett vardagligt designproblem som delges på tävlingsdagen. Respektive lag kommer att bestå av två studenter, två icke-studenter och en professionell designer. De deltagande lagen får även möjlighet att med hjälp av 3D-printing få prototyperna på plats. Deltagandet är gratis och de deltagande lagen får tillgång till 3D printshopens 3D-skrivare. Priset är 1000 SEK till varje medlem av det vinnande laget.

1.2 De fyra lagen bestående av fem personer kommer att slumpmässigt lottas ut från de anmälda deltagarna efter anmälningstidens utgång den 22 april 2014, klockan 18.00. Max åtta studenter och åtta icke-studenter kommer att lottas ut av de deltagarna som har anmält intresse innan anmälningstiden har stängt. Respektive lags professionella designer kommer att, av rättviseskäl, väljas ut på förhand av 3D printshopen. Om det inte finns tillräckligt anmälda för att skapa fullständiga lag har 3D printshopen oinskränkt rätt att fylla ut resterande platser med personer som har varit involverad i 3D printshopens tidigare projekt.

1.3 Deltagande innebär inget erbjudande om anställning och ingen kompensation för en deltagares insats kommer att utgå utöver vad som följer av dessa villkor.

1.4 I utbyte mot deltagande i tävlingen åtar sig deltagaren att överlåta all upphovsrätt till de modeller, ritningar etc. ("tävlingsbidraget/tävlingsmaterialet") denne skapar under tävlingen till 3D prinshopen.

1.5 Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

1.6 Ansvariga för tävlingen är Helsingborgs Storbildsbolag AB, Rundgången 26, 254 52 Helsingborg.

2. Tävlingsresultatet

2.1 Det vinnande bidrag kommer att meddelas av en jury under tävlingsdagen. Juryns beslut är slutligt och kan ej överklagas. Juryn kommer att väljas ut av 3D printshopen innan tävlingens start och kommer att vara personer som innehar kompetens utifrån kriterierna i 2.2 och har erfarenhet inom yrket.

2.2 Det vinnande bidraget är det bidrag som, enligt juryn, för uppgiften bäst uppfyller kriterierna (1) affärsidé, (2) funktionell design, (3) innovativ idé och (4) estetik.

2.3 Vinnarna kommer att bli informerade på plats, via telefon, brev eller e-post. Vinnarna kommer även att publiceras på 3D printshopens hemsida (http://3dprintshopen.se) med för- respektive efternamn. Vinstsumman kommer att överföras till respektive vinnares bankkonto. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

3. Immaterialrättsövergång

3.1 Parterna är överens om att 3D printshopen skall automatiskt, utan annan kompensation än vad som överenskommits i dessa villkor, med undantag för vad som kan följa av tvingande lag, äga alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till äganderätt, upphovsrätt och samtliga andra immateriella rättigheter, innefattande rätt att överlåta och/eller upplåta hela eller del av sådan rättighet, till det material som deltagaren skapar under tävlingen, t.ex. modeller, ritningar etc. (tävlingsbidraget) inkl. samtligt skapat material som deltagaren skapat under tävlingen, självständigt eller i förening med andra deltagare. Sådan äganderättsövergång skall ske vid skapandet. Denna reglering skall överleva villkorens upphörande.

3.2 3D printshopen skall äga rätt att fritt använda, bearbeta, vidareutveckla, adaptera, modifiera, förändra, kommersialisera, licensiera och överlåta tävlingsmaterialet, fristående eller delvis. Denna reglering skall överleva villkorens upphörande. Deltagaren avsäger sig alla ev. moraliska invändningar mot materialets användande.

3.3 I förekommande fall där full äganderättsöverlåtelse till tävlingsresultatet inte är möjlig på grund av gällande lagstiftning ger deltagaren 3D prinshopen en evig, fullbetald, överlåtelsebar, icke återkallelsebar och exklusiv licensrätt till samtligt tävlingsmaterial skapade under tävlingen. Denna reglering skall överleva villkorens upphörande.

3.4 Vid kommersiellt användande av tävlingsbidraget har deltagaren rätt att blir namngiven som upphovsmakare till sitt bidrag.

4. Undertecknande av handlingar

4.1 Deltagaren skall vid förekommande fall på begäran av 3D printshopen underteckna de handlingar och vidta dylika åtgärder som är nödvändiga för att full upphovsrättsövergång skall kunna ske.

5. Upphovsrättsansvar

5.1 Deltagaren ansvarar för att det material som deltagaren skapar under tävlingen inte gör intrång i annan parts upphovsrätt. D.v.s. inget material vilket ägs av annan part, förutom andra deltagare i tävlingsbidraget, kräver licensavtal m.m. får användas i tävlingsmaterialet eller inkluderas i tävlingsmaterialet.

6. Publicering

6.1 Parterna är överens om att 3D printshopen och deras samarbetspartners skall äga fri rätt att publicera bilder och deltagarnas förnamn, efternamn och ort i tryckta och digitala medier som en del av deras marknadsföring utan annan kompensation än vad som följer av dessa villkor. Personuppgifterna får inte säljas eller överlåtas vidare. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling