Our Services

Your text...

3D PRINTING

Ladda upp din modell och få den i handen....snabbt. Gratis offert om du vill beställa 3D utskrifter. Oavsett om du har en modell eller bara en idé, vi kan hjälpa dig att få din fysiska produkt. Vi erbjuder 3D modellering tjänster med. Det blir inte enklare än så. Kontakta oss nu.

Read more

 

Design & konsultation

Har ett problem som du vill lösa men behöver hjälp att komma fram till en lösning som fungerar? Har en idé eller skiss men behöver 3D modell? Pratar med oss och få hjälp att nå ditt mål. Få en kostnadsfri offert nu.

Read more

 

Starta eget 3D-företag

3D-Printing företag bildas över hela världen nu. Få hjälp att få dit eget hem verksamhet igång snabbt med råd och utbildning. Det är enklare än du tror. Missa inte möjligheten.

Read more

General competition conditions for 3D printing hop problem solving contest October 1, 2016, (Swedish version below)

1. Background

1.1 3D PrintShopen - Owned by Real Mobile ( "3D printshopen ") . together with Mindpark arrange October 1, 2016 a problem solving competition ( "Competition") where five teams, consisting of five people, will solve everyday design problems to be revealed on the event day. Each team will consist of students, non-students, and a CAD designer. The participating teams will also be able to with the help of 3D printing make the prototypes. Participation is free and the participating teams will have access to 3D printers. The prize is 10 000 SEK to be shared by the winning team.

1.2 The five teams of five people will be randomly selected from the registered participants after the registration deadline September 29, 2016, at 22:00. Maximum 10 students and 10 non-students will be selected by the participants who have registered interest before the registration period has closed. Each teams CAD designers will, for reasons of fairness, selected in advance by 3D printshopen. If there are not enough registrations to create a full team has 3D printshopen unfettered right to fill the remaining places with people who have been involved in 3D printshopens past projects or members of the public present on the day.

1.3 Participation does not mean that any offer of a job or employment has been made and no compensation for a participant's contribution will be paid in addition to what follows from these conditions.

1.4 In exchange for participating in the competition the participant undertakes to transfer all copyrights to the models, drawings, etc. ( "competition entry / competition material") he creates during the event to 3D Printshopen.

1.5 Participants under 18 must have guardian consent to participate in the competition.

1.6 Responsible entity for the competition is 3D printshopen - owned by Real Mobile, Augustenborg Street 5B, Malmo.

2. Competition results

2.1 The winning team will be announced by a jury during the competition day. The jury's decision is final and can not be appealed. The jury will be selected by 3D printshopen before the start of the competition and will be people who holds the competence under the criteria in 2.2 and have experience in innovation related fields.

2.2 The winning team idea will be, according to the jury, the idea that best matches the criteria (1) innovative idea (2) functional design, (3) the greatest impact, and (4) aesthetics.

2.3 Winners will be informed on the spot, by telephone, letter or e-mail. The winners will also be published on the 3D Printshopen home page (http://3dprintshopen.se) with firstname  and last name. The prize amount will be transferred to the respective winner's bank account. Any tax obligation is to be paid by the winner.

3. Transfer Intellectual

3.1 The Parties agree that 3D printshopen will automatically, without any other compensation than agreed in these conditions, with the exception of what may follow from mandatory law, share in the ownership of all rights, including but not limited to intellectual property rights, copyright and all other intellectual property rights, including the right to transfer and / or lease all or part of such rights, to the materials that the participant creates during the competition, such as models, drawings, etc. (competition entry) incl. and crafted materials that the participant created during the competition, independently or in association with other participants. Such transfer of ownership should be at the creation date. This regulation shall survive the termination of the Terms.

3.2 3D printshopen has the right to freely use, process, develop, adapt, modify, adapt, commercialize, license and transfer the competition material, free standing or in part. This regulation shall survive termination of the Terms. The participant waives all possible moral objections to the use of the material.

3.3 Where applicable, where full ownership transfers of competition results is not possible due to the current legislation, the participant gives  3D Printshopen a perpetual, fully-paid, transferable, irrevocable and non-exclusive license rights to and written contest to materials created during the competition. This regulation shall survive termination of the Terms.

3.4 With the commercial use of the entry, the participant is entitled to be named as author/makers to their contribution.

4. Signing of documents

4.1 The participant shall, where appropriate, at the request of the 3D printshopen sign any additional documents and take such measures as are necessary to complete the copyright transfer to take place.

5. Copyright Disclaimer

5.1 The participant is responsible for the material that creates the participant during the competition does not infringe another party's copyright. That no material which is owned by another party, in addition to other participants in the competition entry, require licensing, etc. may be used in the competition material or included in the competition material.

6. Publication

6.1 The Parties agree that 3D printshopen and their partners to take the free right to publish pictures and participants' names, surnames and place in printed and digital media as part of their marketing, without any other compensation than what follows from these conditions. Personal data may not be sold or transferred. Note that for contestants under 18, parental consent to the processing of personal data is required as a condition to entery.

 

================================Swedish Version================================

Allmänna tävlingsvillkor för 3D printshopens problemlösningstävling den 01 Oktober 2016,

1. Bakgrund

1.1 3D Printshopen - äged av Real Mobile ("3D printshopen") tillsammans med MindPark arrangerar den 01 Oktober 2016 en problemlösningstävling ("tävlingen") där fem lag, bestående av fem personer, ska lösa ett vardagligt designproblem som delges på tävlingsdagen. Respektive lag kommer att bestå av studenter, icke-studenter och en CAD designer. De deltagande lagen får även möjlighet att med hjälp av 3D-printing få prototyperna på plats. Deltagandet är gratis och de deltagande lagen får tillgång till 3D-skrivare. Priset är 10 000 SEK delat upp till det vinnande laget.

1.2 De fem lagen bestående av fem personer kommer att slumpmässigt lottas ut från de anmälda deltagarna efter anmälningstidens utgång den 29 September 2016 , klockan 22.00. Max 10 studenter och 10 icke-studenter kommer att lottas ut av de deltagarna som har anmält intresse innan anmälningstiden har stängt. Respektive lags professionella designer kommer att, av rättviseskäl, väljas ut på förhand av 3D printshopen. Om det inte finns tillräckligt anmälda för att skapa fullständiga lag har 3D printshopen oinskränkt rätt att fylla ut resterande platser med personer som har varit involverad i 3D printshopens tidigare projekt.

1.3 Deltagande innebär inget erbjudande om anställning och ingen kompensation för en deltagares insats kommer att utgå utöver vad som följer av dessa villkor.

1.4 I utbyte mot deltagande i tävlingen åtar sig deltagaren att överlåta all upphovsrätt till de modeller, ritningar etc. ("tävlingsbidraget/tävlingsmaterialet") denne skapar under tävlingen till 3D prinshopen.

1.5 Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

1.6 Ansvariga för tävlingen är 3D Printshopen - äged av Real Mobile, Augustenborgsgatan 5B, Malmö.

2. Tävlingsresultatet

2.1 Det vinnande bidrag kommer att meddelas av en jury under tävlingsdagen. Juryns beslut är slutligt och kan ej överklagas. Juryn kommer att väljas ut av 3D printshopen innan tävlingens start och kommer att vara personer som innehar kompetens utifrån kriterierna i 2.2 och har erfarenhet inom yrket.

2.2 Det vinnande bidraget är det bidrag som, enligt juryn, för uppgiften bäst uppfyller kriterierna (1) innovativ idé (2) funktionell design, (3)störst inverkan och (4) estetik.

2.3 Vinnarna kommer att bli informerade på plats, via telefon, brev eller e-post. Vinnarna kommer även att publiceras på 3D printshopens hemsida (http://3dprintshopen.se) med för- och respektive efternamn. Vinstsumman kommer att överföras till respektive vinnares bankkonto. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

3. Immaterialrättsövergång

3.1 Parterna är överens om att 3D printshopen skall automatiskt, utan annan kompensation än vad som överenskommits i dessa villkor, med undantag för vad som kan följa av tvingande lag, dela i ägarskap av alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till äganderätt, upphovsrätt och samtliga andra immateriella rättigheter, innefattande rätt att överlåta och/eller upplåta hela eller del av sådan rättighet, till det material som deltagaren skapar under tävlingen, t.ex. modeller, ritningar etc. (tävlingsbidraget) inkl. samtligt skapat material som deltagaren skapat under tävlingen, självständigt eller i förening med andra deltagare. Sådan äganderättsövergång skall ske vid skapandet. Denna reglering skall överleva villkorens upphörande.

3.2 3D printshopen skall äga rätt att fritt använda, bearbeta, vidareutveckla, adaptera, modifiera, förändra, kommersialisera, licensiera och överlåta tävlingsmaterialet, fristående eller delvis. Denna reglering skall överleva villkorens upphörande. Deltagaren avsäger sig alla ev. moraliska invändningar mot materialets användande.

3.3 I förekommande fall där full äganderättsöverlåtelse till tävlingsresultatet inte är möjlig på grund av gällande lagstiftning ger deltagaren 3D prinshopen en evig, fullbetald, överlåtelsebar, icke återkallelsebar och exklusiv licensrätt till samtligt tävlingsmaterial skapade under tävlingen. Denna reglering skall överleva villkorens upphörande.

3.4 Vid kommersiellt användande av tävlingsbidraget har deltagaren rätt att blir namngiven som upphovsmakare till sitt bidrag.

4. Undertecknande av handlingar

4.1 Deltagaren skall vid förekommande fall på begäran av 3D printshopen underteckna de handlingar och vidta dylika åtgärder som är nödvändiga för att full upphovsrättsövergång skall kunna ske.

5. Upphovsrättsansvar

5.1 Deltagaren ansvarar för att det material som deltagaren skapar under tävlingen inte gör intrång i annan parts upphovsrätt. D.v.s. inget material vilket ägs av annan part, förutom andra deltagare i tävlingsbidraget, kräver licensavtal m.m. får användas i tävlingsmaterialet eller inkluderas i tävlingsmaterialet.

6. Publicering

6.1 Parterna är överens om att 3D printshopen och deras samarbetspartners skall äga fri rätt att publicera bilder och deltagarnas förnamn, efternamn och ort i tryckta och digitala medier som en del av deras marknadsföring utan annan kompensation än vad som följer av dessa villkor. Personuppgifterna får inte säljas eller överlåtas vidare. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

Lär Dig Mer